Súhlas so zasielaním newsletterov

udelený podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR) v nadväznosti na čl. 7 Nariadenia GDPR

 

Prihlásením sa k odberu newsletterov  ako dotknutá osoba vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním newsletterov prevádzkovateľa: JaMa SK s.r.o., Lietava 95, 013 18 Lietava, IČO: 46 253 688, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55051/L, telefonický kontakt: +421 903 569 666, e-mail: sabaidee@sabaidee.sk  (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ spracúva na vyššie uvedený účel výlučne e-mailovú adresu dotknutej osoby,  iné osobné údaje dotknutej osoby nie sú na tento účel spracúvané. Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba týmto vyhlasuje, že má 16 alebo viac rokov.

 

Osobné údaje dotknutej osoby budú na vyššie uvedený účel spracúvané po dobu odberu newsletterov prevádzkovateľa, v prípade odhlásenia sa z ich odberu budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Odhlásenie z odberu newsletterov je možné uskutočniť nasledovným spôsobom: mailom na sabaidee@sabaidee.sk s predmetom Odhlásenie newsletterov.

Prevádzkovateľ zároveň informuje dotknutú osobu, že v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby je poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže odvolať súhlas zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu prevádzkovateľasabaidee@sabaidee.sk . Na účely preukázania zákonnosti spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v prípade kontroly orgánov štátnej správy alebo v prípade súdnych sporov bude prevádzkovateľ uchovávať súhlas dotknutej osoby (vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby) po dobu 5 rokov odo dňa odhlásenia z odberu newsletterov, príp. po dobu 5 rokov odo dňa odvolania súhlasu.

 

Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytované žiadnym príjemcom a zároveň nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa vyššie uvedený účel spracúvania osobných údajov nevykonáva.

 

Práva dotknutých osôb

Vzhľadom na to, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel ste v pozícií dotknutej osoby, máte najmä tieto práva:

a) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe prevádzkovateľ disponuje.

 

b) Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

c)Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR.

 

d) Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností prestal používať osobné údaje dotknutej osoby, pričom tieto okolnosti sú definované v čl. 18 Nariadenia GDPR.

 

e) Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má za určitých okolností  právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.

 

f) Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.

 

g) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu za určitých okolností nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne význame ovplyvňujú.

 

h) Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe súhlasu dotknutej osoby kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu možno uskutočniť rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený ako aj nasledovným spôsobom:

  • e-mailovou správou zaslanou na adresu prevádzkovateľa;
  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa;

 

Ak sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu niektorých z Vašich hore uvedených práv, máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

V prípade akýchkoľvek Vašich otázok alebo požiadaviek ohľadne ochrany osobných údajov môžete prevádzkovateľa kontaktovať poštou, telefonicky alebo e-mailovou správou, pričom kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v úvode tohto dokumentu.