Všeobecné obchodné podmienky – darčekové poukážky

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. JaMa SK s.r.o., Lietava 95, 013 18 Lietava, IČO: 46253688, DIČ: 2023310355, IČ DPH: SK2023310355 (ďalej len „spoločnosť“) prehlasuje, že je prevádzkovateľom masážnych salónov SabaiDee poskytujúcich služby týkajúce sa telesnej pohody v zmysle príslušnej právnej úpravy.
 2. Darčeková poukážka je cenina, ktorej podoba, nominálna hodnota a spôsob použitia sú dané rozhodnutím spoločnosti, pri rešpektovaní týchto zmluvných podmienok

II.Obstaranie darčekovej poukážky

 1. Aktuálne vzory darčekových poukážok sú zverejnené prostredníctvom internetu podľa rozhodnutia spoločnosti
 2. Záujemca o darčekovú poukážku (ďalej aj „záujemca“) objedná darčekovú poukážku z aktuálnej ponuky spoločnosti tak, že v objednávke uvedie: špecifikáciu darčekovej poukážky (podľa aktuálneho výberu), nominálnu hodnotu darčekovej poukážky, počet darčekových poukážok,
 3. Spoločnosť potvrdí doručenie objednávky podľa predchádzajúceho odseku súčasne s doručením špecifikácie platobnej povinnosti zodpovedajúcej objednávke, ktorú je záujemca povinný zaplatiť.
 4. Po splnení platobnej povinnosti podľa ods. 3 tohto článku, doručí spoločnosť príslušnú darčekovú poukážku záujemcovi prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke.
 5. Potvrdením doručenia objednávky podľa ods. 3 tohto článku vzniká medzi spoločnosťou a záujemcom zmluvný vzťah, na základe ktorého má záujemca povinnosť splniť dohodnutú platobnú povinnosť a spoločnosť má povinnosť doručiť darčekovú poukážku po splnení platobnej povinnosti záujemcom.

III. Použitie darčekovej poukážky

 1. Darčeková poukážka je prenosná a môže byť využitá akoukoľvek fyzickou osobou. V prípade ak je na poukážke uvedené konkrétne meno a táto osoba nemôže z rôznych dôvodov využiť služby spoločnosti, je možné aby táto poukážka bola využitá inou osobou.
 2. Darčeková poukážka môže byť využitá na zaplatenie služby z ponuky spoločnosti, ktorá zodpovedá typu darčekovej poukážky, alebo inej špecifikácii uvedenej na darčekovej poukážke.
 3. Použitie darčekovej poukážky bude spočívať v úhrade ceny služby tak, že nominálna hodnota darčekovej poukážky bude zodpovedať cene služby uvedenej v ponuke spoločnosti po jej odovzdaní v neporušenej a/alebo nepozmenenej podobe na prevádzke spoločnosti. Darčekovú poukážku je možné použiť len na službu, ktorá sa uskutoční v celom rozsahu najneskôr do jedného kalendárneho roka po uzavretí zmluvy v zmysle čl. II odsek 5 týchto podmienok.
 4. Pokiaľ nie je dohodnuté ináč, darčeková poukážka nemôže byť použitá na nákup iných služieb aké sú uvedené na poukážke a v ponuke spoločnosti.

IV. Reklamácia

 1. Reklamácia a záruka sa vzťahuje výlučne iba na elektronickú verziu darčekovej poukážky (napr. nesprávne údaje záujemcu). Reklamácia sa nevzťahuje na papierovú formu poukážky, ktorú si záujemca nesprávne vytlačí alebo poškodí. Nekompletnosť zásielky elektronickej poukážky jenutné do 48 hodín nahlásiť na e-mail sabaidee@sabaidee.sk a následne bude vykonaná oprava.

V. Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje záujemcov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, email, a to na účely doručenia zakúpených poukážok, ako aj na reklamné a marketingové účely.
 2. Zakúpením poukážky udeľuje záujemca v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely. Práva záujemcu sú podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

VI. Ostatné

 1. Ak nebude dohodnuté ináč, celá komunikácia súvisiaca s obstaraním a použitím darčekových poukážok, vrátane ich doručovania, bude realizovaná internetom prostredníctvom webovej stránky www.sabaidee.sk.
 2. V prípade, že k splneniu platobnej povinnosti záujemcom nedôjde v termíne najneskoršieho možného termínu uskutočnenia služby, uvedené nemá žiaden vplyv na platobnú povinnosť záujemcu, ktorá naďalej trvá.
 3. Hodnota darčekovej poukážky, a ani jej časť, nemôže byť vyplatená v peniazoch a nie je možné ju ani vrátiť spoločnosti.
 4. Každá darčeková poukážka má svoje unikátne číslo a je možné ju využiť iba raz a na službu uvedenú na darčekovej poukážke alebo v ponuke spoločnosti.
 5. Darčekovú poukážku je možné použiť spoločne s inými darčekovými poukážkami.

6 . V prípade straty alebo pozmenenia podoby darčekovej poukážky spoločnosť nie je povinná zabezpečiť pre záujemcu novú darčekovú poukážku.

 

Žilina 1.októbra 2016

JaMa SK s.r.o.