1. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je JaMa SK, s.r.o., Lietava 95, 013 18, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Sabai Dee“). Kontaktná osoba súťaže: Katarína Kubenová,kubenova@sabaidee.sk

2. Miesto a trvanie súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 07.07.2022 do 18.7.2022  na instagramovom profile sabai_dee_zilina

3. Výhra v súťaži:

2 x Thajská masáž s Aloe Vera a kokosovým olejom 90 min

4. Súťažiaci:

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, má aktívny instagramový účet a splní všetky 3 podmienky uvedené na profile sabai_dee_zilina pod príspevkom „Súťaž“ zverejneným dňa 07.07.2022

5. Určenie víťaza a  oboznámenie o výhre :

5.1 Organizátor súťaže vyžrebuje  1 výhercu, ktorý získa výhru uvedenú v bode  č. 3, týchto súťažných podmienok.

5.2 Žrebovanie výhercu sa uskutoční dňa 18.7.2022.2021 po 18:00

5.3 Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4.  Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Insta Story v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Instagrame. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára  a súkromnej správy na Instagrame a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

  1. Spôsob odovzdania výhry:

Výhru si výherca vyzdvihne osobne, na prevádzke Thajských masáži Sabai Dee Žilina, každý deň v čase od 10:00 – 22:00 hod. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 15 dní od vyžrebovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 15 dní od upovedomenia organizátorom súťaže alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok.

  1. Ochrana osobných údajov:

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak.  Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé.

  1. Dôležité podmienky súťaže:

8.1 Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí  nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

8.2 Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete  Instagram.

9. Záverečné ustanovenia:

9.1  Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

V Žiline, 07.07.2022

Categoryaktuality masaze
Pridajte zážitork:

You must be logged in to post a comment.