1. Organizátor súťaže:

Organizátorom súťaže je JaMa SK, s.r.o., Lietava 95, 013 18, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Sabai Dee“). Kontaktná osoba súťaže: Katarína Kubenová, kubenova@sabaidee.sk

 2.    Miesto a trvanie súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 2.12. do 8.12.2019 do 20:00 na on-line facebookovej stránke  Thajská masáž Žilina- Sabai Dee Traditional Thai massage

3.    Výhra v súťaži:

 2 x Thajská celotelová masáž 60 min podľa vlastného výberu.

4. Súťažiaci: 

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny facebookový účet a na profile Thajská masáž Žilina – Sabai Dee Traditional Thai Massage pod príspevkom zverejneným dňa 2.12.2019, napíše  o aký typ celotelovej masáže v dĺžke 60 min by mal  záujem.

5. Určenie víťaza a  oboznámenie o výhre :

5.1 Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu, ktorý získa výhru uvedenú v bode  č. 3, týchto súťažných podmienok. 

5.2 Žrebovanie výhercu sa uskutoční dňa 8.12.2019 po 20:00

5.3 Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku.  Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Thajská masáž Žilina- Sabai Dee Traditional thai Massage v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára  a súkromnej správy na Facebooku a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. 

6. Spôsob odovzdania výhry:    

Výhru si výherca vyzdvihne osobne, na prevádzke Thajských masáži Sabai Dee Žilina, každý deň v čase od 10:00 – 22:00 hod. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 30 dní od vyžrebovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok.

7. Ochrana osobných údajov:

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé.

8. Dôležité podmienky súťaže:

8.1 Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

8.2 Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

9. Záverečné ustanovenia:

9.1  Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

9.2  Organizátor súťaže prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky Organizátor súťaže prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah

V Žiline, 2.12.2019

CategoryNezaradené
Pridajte zážitork:

You must be logged in to post a comment.